Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo „Kavkaz – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” skierowane jest do szerokiego grona badaczy, których zainteresowania oscylują wokół szeroko rozumianej tematyki kaukaskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest prezentacja prac oraz wyników badań dotyczących Kaukazu w rozległej perspektywie czasowej w ujęciu interdyscyplinarnym, w szczególności historycznym, politycznym, archeologicznym, kulturowym, społecznym, etnicznym, religijnym, ekonomicznym. Czasopismo ma także na celu integrację przedmiotowego środowiska naukowego w Polsce oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany poglądów międzynarodowego grona badaczy w zakresie poruszanej problematyki.

ISSN: 2544-7726
E-ISSN: 2544-8048

 

Działy

Działy Tematyczne

Kavkaz – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” ma na celu integrację międzynarodowego środowiska naukowego oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany poglądów badaczy w zakresie problematyki dotyczącej regionu Kaukazu

Działy czasopisma:

ARTYKUŁY
prezentacja prac oraz wyników badań dotyczących Kaukazu, w rozległej perspektywie czasowej, w ujęciu interdyscyplinarnym, w odniesieniu do różnych dziedzin naukowych, w szczególności: historia, politologia, stosunki międzynarodowe, archeologia, nauki społeczne, ekonomia, etnografia, lingwistyka, literatura, edukacja, kultura, sztuka, muzyka, religia, filozofia, itd. 

OPINIE
artykuły na temat osób, wydarzeń, zjawisk, procesów, które mają lub miały wpływ na historię, politykę, kulturę, religię, itp. regionu Kaukazu. Wywiady z liderami opinii publicznej, przedstawicielami środowisk naukowych, politycznych, społecznych, religijnych, odnośnie procesów zachodzących na tym obszarze.  

RECENZJE
najnowszych publikacji związanych z problematyką Kaukazu

SPRAWOZDANIA
z przeprowadzonych konferencji, sympozjów, seminariów, wydarzeń naukowych, politycznych, społecznych dotyczących Kaukazu

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Projekty

Kavkaz – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” realizuje projekty:

KAUKAZ-POLSKA

Jest to platforma służąca do wymiany opinii przedstawicieli świata polityki, nauki i kultury w zakresie relacji Polski i krajów kaukaskich

KAUKAZ-POLONIA

Przedsięwzięcie mające na celu przedstawienie informacji na temat historii, działalności oraz obecnej sytuacji i problemów Polonii na obszarze Kaukazu

KAUKAZ. POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Zakłada prezentowanie poglądów, idei, analiz liderów opinii publicznej, przedstawicieli środowisk naukowych, politycznych, społecznych,  religijnych z regionu Kaukazu

KAUKAZ 30/30

Projekt ma na celu analizę 30 lat historii i doświadczeń obszaru Kaukazu po rozpadzie ZSRS oraz perspektywy przyszłości regionu

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  1. Artykuły są recenzowane na zasadzie double-blind review, zgodnie z którą Autorzy i Recenzenci nie znają swojej tożsamości.
  2. Teksty, które nie będą spełniać wymogów redakcyjnych, mogą zostać odesłane Autorom w celu korekty bez poddawania ich recenzji.
  3. Po wstępnym przyjęciu artykułu, recenzja przeprowadzana jest przez dwóch recenzentów niezależnych (spoza jednostki). Recenzenci są merytorycznie kompetentni w zakresie tematyki ocenianego artykułu lub w obszarze nauki, do której się ten artykuł odnosi. Powoływani są przez Redaktora Naczelnego. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim bądź rosyjskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  4. Redakcja daba o to, aby między żadnym z recenzentów i autorem (autorami) nie zachodził konflikt interesów.
  5. Dwie pozytywne recenzje dokonywane przez recenzentów zewnętrznych decydują o przyjęciu artykułu do publikacji, dwie negatywne o odrzuceniu. W przypadku, gdy recenzje są sprzeczne, powoływany jest trzeci recenzent, a jego ocena jest decydująca.
  6. Po zakończeniu recenzowania autor jest informowany o wynikach oceny. Otrzymuje wgląd do oceny, aby poprawić artykuł zgodnie ze wskazaniami recenzentów.
  7. Raz do roku publikowana jest na stronie czasopisma zbiorcza lista recenzentów z danego roku kalendarzowego.
  8. Proces recenzyjny trwa ok. 1 miesiąca.

 

Polityka Open Access

Czasopismo "Kavkaz - Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość" wydawane jest w modelu Open Access. Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Sylwester Czopek – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. UR, dr hab. Andrzej Bonusiak – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. Nikolaj Sudawcow – Północno-Kaukaski Federalny Uniwersytet w Stawropolu, Rosja

Prof. Walerii Dzidzojew – Północno-Osetyjski Państwowy Uniwersytet im. K.L. Chetagurowa we Władykaukazie, Rosja

Prof. Wadim Zadunajski – Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Ukraina

Prof. Witalij Górecki – Kulturalno-Narodowe Centrum Związek Polaków Republiki Kabardo-Bałkarskiej "Przyjaźń", Rosja

Prof. Dagmara Maslowa – Państwowy Uniwersytet w Piatigorsku, Rosja

Prof. Seifulla Rashydow – Izmailski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Ukraina 

Prof. Maria Filina – Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji "Polonia", Gruzja

Prof. Alexander Markarow – Erywański Uniwersytet Państwowy, Armenia

Prof. Ketewan Khutsishvili – Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego, Gruzja

Prof. Azad Rzajew – Bakijski Uniwersytet Państwowy, Azerbejdżan

Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz – Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Prof. zw. dr hab. Waldemar Rezmer – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. Ibragim Idylow – Groznieński Państwowy Naftowo Techniczny Uniwersytet im. M.D. Millionszikova, Rosja

Prof. Andrij Kharuk – Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana Petra Sahajdacznego we Lwowie, Ukraina 

Prof. Malika Arsanukaewa – Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Rosja

Prof. Dora Sakayan – Uniwersytet McGilla, Kanada

Prof. Ruben Safrastyan – Armeńska Akademia Nauk, Armenia

 

Recenzenci

Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz – Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Prof. zw. dr hab. Waldemar Rezmer – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. Nadia Temirowa – Doniecki Państwowy Uniwersytet im. Wasyla Stusa, Ukraina 

Prof. Wladimir Romancow – Mariupolski Uniwersytet Państwowy, Ukraina  

Prof. Walerii Dzidzojew – Północno-Osetyjski Państwowy Uniwersytet im. K.L. Chetagurowa we Władykaukazie, Rosja

Prof. Wadim Zadunajski – Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Ukraina 

Prof. Dagmara Maslowa – Państwowy Uniwersytet w Piatigorsku, Rosja

Dr hab., prof. UR Krzysztof Żarna – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. Agnieszka Legucka – Akademia Biznesu i Finansów Vistula, Polska 

Dr hab. Krzysztof Koźbiał - Uniwersytet Jagielloński, Polska

Dr hab. Paweł Olszewski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Dr hab. Grzegorz Bonusiak – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. Kazimierz Kraj – Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska 

Dr Magdalena El Ghamari – Collegium Civitas, Polska 

Dr Aleksandra Guidetti – Fundacja Nowa Debata, Polska

Dr Aleksej Abazow, Kabardyjsko-Bałkarski Uniwersytet Państwowy im. H. M. Berbakowa, Rosja

Dr Aleksander Bogolubow – Muzeum Krajoznawcze w Piatigorsku, Rosja

Dr Paweł Korzeniowski – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr Dariusz Król – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr Wojciech Pasterkiewicz – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr Bogdan Wierzbiński – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,

2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: iod@ur.edu.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury recenzyjnej oraz publikacji artykułu Pani/Pana autorstwa w czasopiśmie "KAVKAZ-PRZESZŁOŚĆ-TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ" na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Obiorcami Pana/Pani danych osobowych będą członkowie redakcji czasopisma "KAVKAZ-PRZESZŁOŚĆ-TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ", Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany w Art. 36 ustawy z dnia 4 lutego 2994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych będzie skutkować nie poddaniem artykułu procedurze recenzyjnej i publikacji.