Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Kavkaz - Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 

"Kavkaz - Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość"

Wymogi redakcyjne

***

Długość tekstu: artykuł powinien mieć minimum 20 000 znaków ze spacjami, nie może przekroczyć jednak 40 000 znaków ze spacjami włączając tekst właściwy, tabele, wykresy oraz przypisy; tekst powinien być wyjustowany.

Zwroty obcojęzyczne prosimy wyróżniać za pomocą kursywy. Przesłany plik tekstowy powinien być zapisany w formacie doc. lub docx.

Pisownia imion i nazwisk: należy stosować oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku, a w przypadku imion i nazwisk słowiańskich zapisanych cyrylicą prosimy dokonać transliteracji według wzoru: http://sjp.pwn.pl/zasady/Transliteracja-wspolczesnego-alfabetu-rosyjskiego;629696.html.

W celu wprowadzenia do tekstu głównego ironicznego komentarza, kolokwializmu itp. należy użyć w tym celu cudzysłowu (tylko podczas pierwszego użycia). 

Każdy tytuł (książki, rozdziału książki, artykułów itp.) należy zapisywać kursywą.

Artykuł powinien być napisany w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Do artykułu załączyć należy krótką notę o autorze (max 500 znaków) w języku polskim i angielskim oraz aktualny adres e-mail, który zostanie umieszczony przy nazwisku autora.

Budowa artykułu (kolejność elementów od góry strony):

 1. Autor artykułu, afiliacja.
 2. Tytuł artykułu.
 3. Słowa kluczowe.
 4. Abstrakt.
 5. Treść zasadnicza
 6. Śródtytuły.
 7. Bibliografia.

 

Opis poszczególnych elementów:

1. Autor artykułu/afiliacja:

- tekst pogrubiony;

- czcionka: Times New Roman 12 punktów (kursywa).

- lewy górny róg strony:

 Imię i nazwisko Autora

nazwa Uczelni/Instytucji

2. Tytuł główny:

- czcionka: Times New Roman 14 punktów;

- tekst pogrubiony i wyśrodkowany.

3. Słowa kluczowe należy przygotować w języku ojczystym oraz angielskim.

4. Abstrakt:

- czcionka: Times New Roman12 punktów (pogrubiony);

- długość do 500 znaków.

- abstrakt należy przygotować w języku ojczystym oraz angielskim.

5. Treść zasadnicza:

- czcionka artykułu: 12 punktów Times New Roman;

- interlinia 1,5 wiersza;

- marginesy: 2,5 cm.

6. Śródtytuły:

- czcionka: Times New Roman 12 punktów (pogrubiony, wyśrodkowany, pierwsze słowo pisane dużą literą);.

- nie należy oznaczać śródtytułów cyframi lub literami.

7. Zastosowanie reguł APA (American Psychological Association)

                                                  ***

APA citation style (American Psychological Association)


 Przypisy dolne 

Przypisy uzupełniające informacje zawarte w tekście głównym (content footnotes), które należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Prosimy o numerowanie wszystkich przypisów za pomocą cyfr arabskich, które w tekście należy zaznaczyć za pomocą indeksów górnych.

Przypisy prosimy umieszczać na dole strony, która zawiera tekst, do którego dany przypis się odnosi.

 Odesłania do pozycji zawartych w bibliografii

W tekście pracy odesłania do pozycji zamieszczonych w bibliografii należy sporządzać według zasady: „autor-data”. Odesłanie winno być umieszczone w nawiasie okrągłym i mieć następującą formę: (Assmann, 2006). Jeżeli nazwisko autora pojawia się w tekście głównym, w nawiasie podajemy tylko rok publikacji. Jeżeli natomiast zarówno nazwisko autora, jak i rok publikacji pojawiają się w tekście, wówczas pomijamy nawias.

W sytuacji, gdy w jednym akapicie odwołujemy się do pracy tego samego autora poprzez przywołanie jego nazwiska poza nawiasem, wówczas należy umieścić rok publikacji w nawiasie tylko po pierwszym użyciu nazwiska. Jeżeli natomiast nazwisko podajemy w nawiasie, wówczas zawsze podajemy także rok publikacji.

Przy pierwszym podaniu danych osobowych w tekście głównym, należy podać zarówno imię, jak i nazwisko autora. Następnie podajemy tylko nazwisko.

W sytuacji, gdy praca ma dwóch autorów, należy podać oba nazwiska.

W sytuacji, gdy praca ma trzech, czterech lub pięciu autorów, za pierwszym razem należy podać nazwiska wszystkich autorów, w kolejnych odsyłaczach podajemy natomiast nazwisko pierwszego autora, skrót i in. oraz rok publikacji.

W sytuacji, gdy praca ma sześciu i więcej autorów, za każdym razem należy podać nazwisko pierwszego autora, skrót i in. oraz rok publikacji.

W sytuacji, gdy w pracy odwołujemy się do prac różnych autorów, którzy maja jednak takie same nazwiska, wówczas za każdym razem należy podać inicjały imion autorów. 

W sytuacji, gdy w tekście odwołujemy się do dwóch lub więcej prac, wówczas w nawiasie porządkujemy je alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów (odsyłacze oddzielamy średnikiem).

W sytuacji, gdy w tekście odwołujemy się do dwóch lub więcej prac tego samego autora, wówczas w nawiasie porządkujemy je według roku publikacji. Nazwisko autora podajemy przy tym tylko raz, a dla kolejnych jego prac tylko rok publikacji.

W sytuacji, gdy kilka prac jednego autora/autorów opublikowane zostały w tym samym roku, wówczas wstawiamy literki a, b, c itd. po roku publikacji nie oddzielając przy tym roku i litery spacją (2011a, 2011b itp.).

 Cytowanie pośrednie (secondary sources)

W sytuacji gdy powołujemy się na prace, do której nie mamy bezpośredniego dostępu i znamy ją jedynie z innego tekstu. W tekście głównym podajemy nazwę pracy oryginalnej oraz źródło wtórne (to, z którego korzystaliśmy), który należy poprzedzić przyimkiem za: z dwukropkiem. W bibliografii  wpisujemy natomiast wyłącznie źródło wtórne.

Dosłowne przytaczanie tekstu (direct quotations)

W sytuacji, gdy dosłownie przytaczamy fragment pracy, zawsze podajemy nazwisko autora, rok publikacji oraz stronę, z której ten cytat pochodzi.

Jeżeli cytat ma mniej niż 40 słów, wówczas włączamy go w tekst w cudzysłowie. Jeżeli składa się natomiast z więcej niż 40 słów, wówczas wyróżniamy go z tekstu głównego za pomocą oddzielnego bloku tekstu, nie używamy cudzysłowu. Cytat należy zacząć od nowej linii, powinien być wcięty od lewego marginesu w takiej wielkości, jakiej jest wcięcie początku akapitu tekstu głównego.

W sytuacji pominięcia części tekstu cytowanego bezpośrednio, używamy wielokropka w nawiasie kwadratowym.

 

 Opis bibliograficzny (bibliografia załącznikowa)

W wykazie wykorzystanej literatury należy podawać następujące dane (alfabetycznie):

1.KSIĄŻKI:

Jeden autor:

nazwisko, inicjał(-y) imienia (imion) autora. (rok wydania). Pełny tytuł (kursywą). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.

Kowalski, J. (2014). Stosunki międzynarodowe. Rzeszów: Wydawnictwo XYZ.

Powyżej dwóch autorów:

Nazwisko, inicjał(-y) imion autorów. (rok wydania). Pełny tytuł kursywą. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.

Kowalski, J., Nowak, A. (2014). Stosunki międzynarodowe. Rzeszów: Wydawnictwo XYZ.

Praca zbiorowa pod redakcją:

nazwisko, inicjał(-y) imienia (imion) redaktora. (red). (rok wydania). (Pełny tytuł kursywą). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.

Dąbrowski, K. (red). (2014). Dyplomacja międzynarodowa. Rzeszów: Wydawnictwo XYZ.

Artykuł/rozdział z pracy zbiorowej:

nazwisko, inicjał(-y) imienia (imion) autora. (rok wydania). Tytuł artykułu/rozdziału. W: inicjał(-y) imienia (imion) redaktora. Nazwisko (red.). Pełny tytuł kursywą (strona początku-strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Kowalski, J. (2014). Stosunki międzynarodowe. W: K., Dąbrowski (red.). Dyplomacja międzynarodowa (s. 15-29). Rzeszów: Wydawnictwo XYZ.

Publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje, firmy (brak autora):

Nazwa instytucji sprawczej. (rok wydania). Pełny tytuł (kursywą). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.

Instytucja XYZ. (2014). Stosunki międzynarodowe. Rzeszów: Wydawnictwo XYZ.

Książka – brak autora:

Pełny tytuł (kursywą). (rok wydania). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.

Stosunki międzynarodowe. Rzeszów: Wydawnictwo XYZ.


2. CZASOPISMA ORAZ ŹRÓDŁA INTERNETOWE:

Artykuł w czasopiśmie:

nazwisko, inicjał(-y) imienia (imion) autora. (rok wydania). Pełny tytuł artykułu. Pełny tytuł czasopisma kursywą, numer czasopisma kursywą, strona początku-strona końca.

Kowalski, J. (2014). Stosunki międzynarodowe. Dyplomacja międzynarodowa, 5, s. 15-29.

Źródła internetowe:

Tekst, który znajduje się na stronie internetowej (nie jest przy tym artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce):

nazwisko, inicjał(-y) imienia (imion) autora. (rok wydania). Pełny tytuł kursywą. Pobrany z: adres strony internetowej [data dostępu w formacie: rok, miesiąc dzień]

Kowalski, J. (2014). Stosunki międzynarodowe. Pobrany z: www.kowalski.com.pl [2014, października 25].

Więcej na temat reguł APA: Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Pobrany z: http://www.liberilibri.pl/ksiazka/podstawowe-standardy-edytorskie-naukowych-tekst%C3%B3w-psychologicznych-w-j%C4%99zyku-polskim-na.

                                                        ***

Treść przesłanego artykułu nie może być wcześniej opublikowana ani zgłoszona do publikacji w innej pracy zbiorowej lub czasopiśmie.

Zastrzegamy sobie prawo nie opublikowania nadesłanego artykułu.

Nadesłane teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej przez kolegium redakcyjne. Następnie recenzowane są anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji” - autor nie wie, kto recenzuje jego pracę, a recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem tekstu.

Poszczególne numery czasopisma z opublikowanymi artykułami autorów są im udostępniane w wersji elektronicznej. Wydawca nie przekazuje autorom wersji papierowej czasopism zawierających ich opublikowane artykuły.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań dotyczących redagowania tekstu, uprzejmie prosimy o kontakt: kavkaz@ur.edu.pl

 

Prawa autorskie

Autorstwo

Autor artykułu oświadcza, że przesłany tekst nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie do Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.

Zasady korzystania

Zamieszczenie tekstu artykułu na stronie domowej autora, na innej stronie bądź w repozytorium jest dozwolone, o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych. Ponadto zamieszczony tekst musi być wyposażony w informacje źródłowe (tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Osoby zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zawartości czasopisma proszone są o kontakt z Redakcją.

 

Polityka prywatności

Informacje ogólne
 1. Operatorem Serwisu jest: Uniwersytet Rzeszowski
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.
Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Udostępnienie danych
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
www.ogicom.pl